Để làm cơ sở giải quyết khiếu nại và hoàn phí, gia sư vui lòng giữ lại phiếu thu do trung tâm gia sư Tin Tưởng cấp. Phiếu thu có giá trị 1 tháng kể từ ngày ký.

  • Tải về phiếu thu tại đây.
  • Tham khảo mẫu phiếu thu như hình dưới.