Mời Quý Phụ huynh, Học viên tham khảo bảng học phí 1 tháng dạy của trung tâm gia sư Tin Tưởng. Mức học phí áp dụng với 1 học viên, nếu học nhóm thêm 1, 2, 3 học viên tính thêm 30%50%. Một buổi dạy trung bình từ 1,5 đến 2 giờ.

Lưu ý :
– Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo. Mức phí có thể khác nhau tùy theo trình độ, kinh nghiệm của Gia sư hoặc yêu cầu nâng cao về số môn dạy, thời gian, trách nhiêm.
Đơn vị tính: VNĐ.

 

Đối mới Sinh viên có kinh nghiệm:

Lớp 2 buổi/tuần 3 buổi/tuần 4 buổi/tuần 5 buổi/tuần
Lớp: 1, 2, 3, 4 600.000 – 700.000 900.000 – 1.000.000 1.100.000 – 1.300.000 1.400.000 – 1.600.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 700.000 – 800.000 1.000.000 – 1.100.000 1.300.000 – 1.400.000 1.600.000 – 1.700.000
Lớp: 9, 10, 11 800.000 – 900.000 1.100.000 – 1.300.000 1.400.000 – 1.700.000 1.700.000 – 2.100.000
Lớp: 12 1.000.000 – 1.100.000 1.400.000 – 1.600.000 1.800.000 – 2.000.000 2.200.000 – 2.500.000
Ngoại ngữ, Tin học 1.000.000 – 1.100.000 1.400.000 – 1.600.000 1.800.000 – 2.000.000 2.200.000 – 2.500.000

 

Đối với Giáo viên:

Lớp 2 buổi/tuần 3 buổi/tuần 4 buổi/tuần 5 buổi/tuần
Lớp: 1, 2, 3, 4 1.100.000 – 1.200.000 1.500.000 – 1.800.000 1.900.000 – 2.300.000 2.300.000 – 2.800.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 1.200.000 – 1.500.000 1.800.000 – 2.100.000 2.300.000 – 2.700.000 2.800.000 -3.300.000
Lớp: 9, 10, 11 1.500.000 – 1.600.000 2.100.000 – 2.400.000 2.700.000 – 3.100.000 3.300.000 – 3.800.000
Lớp: 12 1.700.000 – 1.900.000 2.500.000 – 2.700.000 3.200.000 – 3.500.000 3.900.000 – 4.300.000
Ngoại ngữ, Tin học 1.700.000 – 1.900.000 2.500.000 – 2.700.000 3.200.000 – 3.500.000 3.900.000 – 4.300.000