Đổi mới giáo dục – khi “C”, “K”, “Q” đều đọc là “cờ”: chưa hiểu vấn đề sẽ phản ứng

Mục tiêu của môn Tiếng Việt lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục (CNGD) là học sinh phải đọc thông, viết thạo; Nắm vững cấu trúc ngữ âm của tiếng, nắm vững luật chính tả. Từ đó, học sinh không thể tái mù. Học sinh được học luật chính tả rất kỹ, theo nguyên tắc gặp …